Literatuur en facsimile’s

Deze literatuurlijst bevat titels die verband kunnen houden met kaartboeken of historisch-geografisch onderzoek met behulp van oude kaarten.

 

Literatuur

AARDOOM, L. (1989), Caart der limitten van de Hooge en Vrije Heerlijckhijdt van het Loo; een  18e eeuwse kartering van de gemeente Apeldoorn. Canaletto: Alphen aan den Rijn

AMSTEL-HORAK, M.N.V VAN (1994), De Rijnlandse morgenboeken, een unieke bron  uit het  pre-kadastrale tijdperk. In: Holland, jaargang 26, vol. 2, april 1994, p.87.

AMSTEL-HORŃK, M.H.W. VAN (1985), De morgenboeken van Rijnland: Drie eeuwen  ongeregeldheid. In: Jb. Leiden, vol. 77, pp. 150-178.

AYMANS, G., P. BURGGRAAFF & W. JANSEN (1989), De regio Gennep aan de ketting;  Gennep, Heijen, Milsbeek, Oeffelt, Ottersum, Ven-Zelderheide in kadasterkaarten (1731- 1732). Gemeente Gennep: Gennep

BEIJERS, H. & G.J. VAN BUSSEL (1991), Veldnamen als historische bron; een handleiding  voor methodisch onderzoek. Stichting Regionale Geschiedbeoefening: 's-Hertogenbosch.

BEIJERS, H. & G.J. VAN BUSSEL (1996), 'Van d'n Aabeemd tot de Zwijnsput': toponiemen in  de cijnskring Helmond vůůr 1500 in naamkundig en nederzettingshistorisch perspectief. Van  Bussel Document Services: Helmond.

BLAKEMORE, M.J. & J.B. HARLEY (1989), The search for accuracy. In: Concepts in the  History of Cartography, Cartographica Monograph nr 26. pp 54 – 74.

BLOK, D.P. (1979), Toponymie als bron voor de historische geografie. In: R. Laurent: Bronnen  voor de historische geografie in BelgiŽ: tentoonstelling 26 april - 31 mei 1979 ter gelegenheid  van het colloquium georganiseerd door het Algemeen Rijksarchief en de Vereniging van  Archivarissen en Bibliothecarissen van BelgiŽ (25 - 27 april 1979). Algemeen Rijksarchief:  Brussel

BUIKS, C.J.M. (1988), Oude veldnamen en historische geografie. In: Historisch Geografisch  Tijdschrift dl 6, pp 50-60

BURGGRAAFF, P. (1989), Die Bedeutung alter Karten im Tštigkeitsbereich der Angewandten  Historischen Geographie. In: H.P. Neuhauser e.a. (red.), Ontsluiting en gebruik van  historische landkaarten. Rheinland-Verlag GmbH: KŲln

DEYS, H.P. (1990), Justus van Broeckhuijsen, landmeter's Hoofs van Utrecht. In: Jaarboek Oud- Utrecht 1990, pp 73-128

DIRKX, G.H.P. & C.M. SOONIUS (1991), Archeologie en cultuurlandschap in het  herinrichtingsgebied "De Leijen - Oost". Een archeologische en historisch-geografische  inventarisatie, kartering, beschrijving en waardering. DLO Staring-Centrum: Wageningen  (tevens R.A.A.P. - rapport nr 51).

DONKERSLOOT – DE VRIJ, Y.M. (1981a), Topografische kaarten van Nederland voor  1750; Handgetekende en gedrukte kaarten – aanwezig in de Nederlandse Rijksarchieven –  toegelicht en beschreven. Wolters-Noordhoff: Groningen

DONKERSLOOT – DE VRIJ, Y.M. (1982), Oude kaarten en het landschap rondom  Muiderberg in vroeger tijden. In: Noord-Holland dl2, nr 9 pp 21-25

DORIGO, M. VAN (1988), Het kasteel van Besoijen. In: Klopkei, dl 12, pp 129-131

DIJK, J.D.R. VAN, W.R. FOORTHUIS, P. BROOD, E.A. (1985), Lambertus Grevijlink 1735- 1815. Landmeter en kaartmaker in Drenthe. Rijksarchief Drenthe: Assen.

EDEN, P. (1983), Three Elizabethan estate surveyors: Peter Kempe, Thomas Clerke, Thomas  Langdon. In: S. Tyacke: English Map-Making 1500 - 1650. British Library: London

EXEL, W.J. VAN (1981), Cranendonk in kaart: een onderzoek naar topografische  kaarten ten behoeve van de historische geografie van een gebied. Katholieke Universiteit  Nijmegen.

FOCKEMA ANDREAE, S.J. & B. VAN 'T HOFF (1947), Geschiedenis der kartografie in  Nederland. Martinus Nijhoff: 's-Gravenhage

GAAG, W. VAN DER (1932), Het kaartboek van Simon Dammasz van Dueren. In:  Rotterdamsch Jaarboekje 3e reeks 10e jaargang pp 55-60

GERRITS, R.G.W. (1987), Reconstructie van het bodemgebruik rond Gennep in 1732 op basis  van een Kleefse kaart. In: Historisch Geografisch Tijdschrift dl 5, pp 148-154

GOUTBEEK, A. (1997), Manuscriptkaart van Den Aalshorst en Sandwijk. In: Rondom  Dalfsen. 1997 afl. 30, pp. 637-639

HAEGEN, H. VAN DER (1979), Historische bronnen die toelaten de agrarische bedrijven te  reconstitueren en tevens de eigendomsverhoudingen te bepalen. In: R. Laurent: Bronnen voor  de historische geografie in BelgiŽ: tentoonstelling 26 april - 31 mei 1979 ter gelegenheid van  het colloquium georganiseerd door het Algemeen Rijksarchief en de Vereniging van  Archivarissen en Bibliothecarissen van BelgiŽ (25 - 27 april 1979). Algemeen Rijksarchief:  Brussel

HAEGEN, H. VAN DER (1986), Historische kaarten, specifiek de landboekkaarten, en  historische geografie. In: Oude kaarten en plattegronden: bronnen voor de historische  geografie van de Zuidelijke Nederlanden (16de – 18de eeuw): handelingen van de  studiedag 20 sept. 1985. Archives et  bibliothŤques de Belgique: Brussel. pp. 9-25

HAGEL, J. (1990), Alte Karten und Plšne als Hilfmittel der historisch-geographischen  Umweltforschung mit Beispielen vor allem aus dem Stuttgarter Raum. In: 5. Kartographisches  Colloquium Oldenburg 1990. Dietrich Reimer Verlag: Berlin.

HAMELEERS, M. & E. NIJHOFF ASSER (1991), De restauratie van Kaartboek-B uit het  archief van het Amsterdamse Burgerweeshuis. In: Caert-Thresoor dl 10, pp 21-31

HAMELEERS, M. (2000), Het kaartboekenproject van het Gemeentearchief Amsterdam.  Lezing voor de deelnemers studiedag Explokart, Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen  Utrecht, 21 januari 2000

HARMSEN, T.W. (1958/59), De landmeetkunde in het gebied van de tegenwoordige  Nederlandse provincie Limburg voor 1794. In: Publ. de la Soc. Hist. et Arch. dans le  Limbourg 94/95, pp. 353-469.

HARTMANN, J.L.H. (1988), De analyse van oude kaarten met behulp vande computer.In: H.P.  Neuhauser e.a. (red.): Ontsluiting en gebruik van historische landkaarten. Rheinland-Verlag  GmbH: KŲln

HESSELINK-DUURSEMA, C.W. (1995), Manuscript-kaarten. In: NGT Geodesia, 1995 vol.  37, afl. 3 pp. 143-148.

HORSTEN, F.H. & H. VAN DER LINDEN (1977), Grondeigenaars, grondgebruikers en  percelering in Kattebroek. In: Geografisch Tijdschrift, vol. NR 11, pp. 388-398.

HUUSSEN Jr, A.H., J.Th.W. VAN BRACHT & J. DULLAART (1975), Pieter Resens  kaartboek voor het Delftse kartuizerklooster (ca 1555). In: R. Rothfusz: De kartuizers en hun  Delftse klooster: een bundel studiŽn verschenen ter gelegenheid van het achtste lustrum van  het Genootschap Delfla Batavorum. Elmar: Delft

HUUSSEN, A.H. (1977), Rechtspraak en kartografie: over enkele zestiende eeuwse  kaarten van de Schie. In: Consilium Magnum 1473 - 1973, pp. 215 - 238.

HUUSSEN Jr, A.H. & Y.M. DONKERSLOOT-DE VRIJ (1984b), Historische aspecten van  het landmetersberoep. Futura, dl 19, nr 1, pp 15-20

KAIN, R.J.P. & E. BAIGENT (1992), The cadastral map in the service of the state; A history of  property mapping. University of Chicago Press: Chicago & Londen

KLEIN WASSINK, J.A. (1993), De kaartboeken van de Zaan van het Hoogheemraadschap van  de Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en West-Friesland. Afstudeerscriptie:  Rijksuniversiteit Utrecht.

KLEIN WASSINK, J.A. & F. WIERINGA (1994), De kaartboeken van de Zaan, In: C.  Streefkerk et al., Perfect gemeten: landmeters in Hollands Noorderkwartier. Stichting  Uitgeverij Noord-Holland., pp. 69-79.

KOEMAN, C. (1983), Geschiedenis van de kartografie van Nederland: zes eeuwen land- en  zeekaarten en stadsplattegronden. Canaletto: Alphen aan den Rijn

KOEMAN, C. (1984), Oude kaarten als bron voor de geschiedwetenschap; Een classificatie  op grond van bewijskracht. In: Caert-Thresoor jaargang 3, nr 2,pp.18-24. (Vertaling en  bewerking door M. Kok van: C. Koeman: Levels of historical evidence in early maps (with  examples). In: Imago Mundi XXII (1968), blz 75 – 80.)

KOK, M. (1984), Bouwwerken en steden op oude kaarten. In: Kartografisch Tijdschrift dl 10, nr  4, pp 46-53

KOK, M. ( 1985), Oude kaarten in archieven. In: Spiegel Historiaal dl 20, pp 61-69

KRAAK, A.J. (1984), De overlopers als historisch-geografische bron. In: Historisch Geografisch  Tijdschrift dl 2, pp 47-52

KRAKER, A. DE (1995), Vlaamse everingboeken uit de 16de eeuw; een multidisciplinaire  benadering van een miskende bron. In: Historisch-Geografisch Tijdschrift 12, pp. 20-33

 LIGTENDAG, W. (1991), Oude kaarten als kenbron voor verleden en toekomst. In:  Historisch-Geografisch Tijdschrift 9, pp. 77-87

MARGRY, P.J. (1984a), Drie proceskaarten (Geertruidenberg vs Standhazen) uit 1448. In:   Caert-Thresoor dl 3, pp 27-33, 54

MARGRY, P.J. (1983), Kaartmateriaal als historische bron. In: Skript dl 5, pp 3-8

MIDDELBURG, A.F. (1999), Het Kaartboek van Simon van Catshuijsen. Een kritische kijk  op een interessante historische bron. In: Historisch Jaarboek Westland 1999. Genootschap  Oud-Westland

MIERDEN, L. VAN DER (1982), Die Hoeghe Clunder of hoe een oude kaart tot stand kwam.  In: Ghulden Roos, dl 42, pp 29-37

MINGROOT, E. VAN (1989), De oude kaart als historische bron. In: D. de Vries (red.):  Kaarten met geschiedenis 1550 – 1800: een selectie van oude getekende kaarten van  Nederland uit de Collectie Bodel Nijenhuis. HES: Utrecht

MINNEN, B. (1986), Achter de kaleidoscoop. Een kritische kijk op de pre-kadastrale  kaartboeken van Karel van Croy voor het Hertogdom Aarschot. In: Oude kaarten en  plattegronden: bronnen voor de historische geografie van de Zuidelijke Nederlanden (16de –  18de eeuw): handelingen van de studiedag 20 sept. 1985. Archives et bibliothŤques de  Belgique: Brussel. pp. 9-25

MOL, J.A. & P.N. NOOMEN (1989), Prekadastrale atlas fan Frysl‚n. De pleatsen fan 1700 en  1640 neffens de floreen- en stimkohieren. Deel 2. Weststellingwerf ten noorden van de Linde.  De soolsteden van 1700 en 1640 volgens de floreen- en stemcohieren. Leeuwarden: Fryske  Akademy.

MOL, J.A. & P.N. NOOMEN (1998), De Prekadastrale Atlas fan Frysl‚n. In: Caert  Thresoor jaargang 17, pp 33-42.

MOLEN, H. VAN DER (1995), De landen van het klooster Den Hem. In: Historische  Encyclopedie Krimpenerwaard, vol. 20 nr. 3 / 4, pp. 21-25.

MULLER, E & K. ZANDVLIET (1987); Admissies als landmeter in Nederland voor 1811;  Bronnen voor de geschiedenis van de landmeetkunde en haar toepassingen in administratie,  architectuur, kartografie en vesting- en waterbouwkunde. Canaletto: Alphen aan den Rijn

OCKELEY, J. (1984), Landboek en primitief kadaster, instrumenten voor de reconstructie van  de agrarische structuur: methodologie en resultaten toegelicht voor Kobbegem. Brussel:  Algemeen Rijksarchief

PLANKEEL, H.J. (1996), Kadastrale Atlas van Zeeland 1832; Breskens serie West- Zeeusch-Vlaanderen deel 2. Stichting Kadastrale Atlas Zeeland: Middelburg

POULS, H.C. (1985), Oude landmeetkundige methoden en de hedendaagse terminologie. In:  Kartografisch Tijdschrift dl 11, nr 3, pp 19-27

POULS, H.C. (1989), De driehoeksmeting of triangulatie. In: Caert-Thresoor jaargang 8 nr. 3, pp.  61-71.

POULS, H.C. (1997), De Landmeter; Inleiding in de geschiedenis van de Nederlandse  Landmeetkunde; Van de Romeinse tot de Franse tijd. Canaletto / Repro-Holland: Alphen aan  den Rijn

RATSMA, P. (1978), De betekenis van de topografische afbeeldingen en kaarten voor de  beoefenaar van de lokale geschiedenis en de genealoog. Rotterdam

RATSMA, P. (1988a), Het beheer van archiefkaarten. In: Kartografisch Tijdschrift dl 14, nr 1,      pp 46-50

RATSMA, P. E.A., (1988b), Handleiding voor het beheer van een topografisch-historische atlas.   Verloren: Hilversum

RENAUD, J.G.N. (1941), De gegevens van de kaart van Potter bevestigd. Uit: Nieuwe  Rotterdamsche Courant 13 mei 1941

RUYTER, M.J.L. DE (1983), Een irritante cartografische slordigheid? In: Waterweijen nr 9,    pp 3-19

SCHOORL, H. (1980), Het gebruik van oude kaarten bij historisch-geografisch onderzoek. In:  Kartografisch Tijdschrift dl 6, nr 4, pp 39-46

SCHOUTE, J.R. (1995), Het kaartboekje van 1571. In: Historische Encyclopedie  Krimpenerwaard, vol. 20 nr. 3 / 4, pp. 18-20.

SCHUT, J. (1984), Het morgenboek 1604 van het Westeinde van Waarder. Een onderzoek  naar  zijn betekenis voor de ontginningsgeschiedenis van deze polder. In: Heemtijdinghen, vol. 20,  pp 9-25

SCHIJVEN, J.C.M. (1988), De St. Bernardo-abdij en het landboek van Jodocus Bal. In:  Vierschaer, vol. 6, afl. 12, pp. 56-72 en afl. 3, pp. 23-37.

SOMSEN, G.A.J. (1988), Dijken in de Dollard: een methodologisch onderzoek naar het  gebruik van kaarten in de historische geografie. Amsterdam.

STEUR, A. G. VAN DER (1985), Inleiding bij: Chaerte vande Vrij Heerlickheydt Warmondt:  een pre-kadastrale kaart uit 1667 vervaardigd door Johan Dou(w). Canaletto: Alphen aan den  Rijn

STOEPKER, H. (1989), Het nut van historische kaarten voor de archeologie. In: H.P.  Neuhauser e.a. (red.), Ontsluiting en gebruik van historische landkaarten. Rheinland-Verlag  GmbH: KŲln

TEELING, P.S. (1981), Repertorium van Oud-Nederlandse Landmeters, 14e tot 18e eeuw.   Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers: Apeldoorn

TIMMER, F. (1989), Een adelijke erfkwestie in Schagen [uit het midden van de 16de eeuw.  Beschrijving van de kaarten uit een landmetersrapport]. In: Kakelepost dl 4  nr 5 pp 13-20

TUYL, W. VAN (1991), Waar lag het beneficium van Dirk Bovenzoon? In: Holland, dl 23,         pp 139-143

VANDESANDE, J. (xxxx), Lokalizatie van 500 16de eeuwse plaatsnamen: een vergelijkende  studie van de Haachtse pre-kadastrale plannen van Karel van Croy en de kadastrale kaart van  P.C. Popp.

VERHAGE, J. Chr. (1996), De reconstructie van de blokken uit de overloper van de  Westwatering. Kapelle: Prae 1600 Club.

VERHOEVE, A. (1979), Bodemkaarten en landboeken in een landschapsgenetisch perspectief.  In: R. Laurent: Bronnen voor  de historische geografie in BelgiŽ: tentoonstelling 26 april -  31 mei 1979 ter gelegenheid van het colloquium georganiseerd door het Algemeen  Rijksarchief en de Vereniging van Archivarissen en Bibliothecarissen van BelgiŽ (25 - 27  april 1979). Algemeen Rijksarchief: Brussel

VERHOEVE, A., F. DAELEMANS & E. VAN ERVEN (1986), Het landboek als  cartografische bron voor cultuur-historisch landschapsonderzoek. In: Oude kaarten en  plattegronden: bronnen voor de historische geografie van de Zuidelijke Nederlanden (16de –  18de eeuw): handelingen van de studiedag 20 sept. 1985. Archives et bibliothŤques de  Belgique: Brussel. pp. 9-25

VRIES, D. DE (2000), De kaart van de Vierde Parten in Weststellingwerf. In: Frysl‚n, dl.6, nr.3,  pp.14-19.

WTTEWAAL, O.J. (2000), Wickenburgh 700 jaar. In: Het Kromme-Rijngebied, dl 34, nrs 1/2

ZANDVLIET, K. (1989), Kaart en bewijs. Enkele opmerkingen over de "Kaart als akte" naar  aanleiding van de weergave van de landscheiding op de kaart van Rijnland 1614. In:  Kartografisch Tijdschrift dl 15, nr 2, pp 31-36

ZOETE, H. DE (1990), "Gooiland" - Cultuurhistorische waarden van het  zandafgravingslandschap in het noord-westelijk deel van het Gooi en het kaartbeeld van de  Gooise grensgebiedenvoor 1850 in historisch-geografisch en historisch-kartografisch  perspectief. Doctoraalscriptie historische geografie Universiteit van Amsterdam.

Facsimile’s

ERMEN, E. VAN (1997), Het kaartboek van Averbode 1650-1680. Gemeentekrediet: Brussel.

KOK, M. & J. VOERBERG (1985), Kaartboek van het baljuwschap van Naaldwijk: Kaartboek  van de landerijen gelegen in de heerlijkheden Naaldwijk, Honselersdijk en Honderdland,  omstreeks 1620 door Floris Jacobsz. vervaardigd. Genootschap Oud-Westland: Naaldwijk.

KROGT, P. C. J. VAN DER, (1991), Het kaartboek als historisch document. In: Kaartboek van  Maasland van Jan Potter. (facsimilť). Stichting Herdenking 750-jarige Vestiging Ridderlijke  Duitsche Orde Balije van Utrecht in Maasland

LEPPINK, G.B. (1988), Van Geelkerckens Kaartboek van de landerijen van het Sint  Catherinae Gasthuis in Arnhem (1635) vergeleken met de oudste kadastrale kaarten  (1832). Arnhem: De Drie Gasthuizen

VLIET, A.P. VAN, G. BEIJER & A.F. MIDDELBURG (1999), Kaartboek van het Westland:  Kaartboek van de domeinen in het Westland vervaardigd door landmeter Floris Jacobszoon in  de jaren 1615-1634. Stichting Stimulering Historische Publicaties Westland: Naaldwijk.